Entertainment

Pregnant Kim Kardashian dissed by Jenny Craig [VIDEO]

Kim Kardashian Dissed By Jenny Craig: Not ‘Real’ Enough To Endorse