Soren Dayton

Soren Dayton

Senior Vice President, Prism Public Affairs

Soren Dayton is a senior vice president at Prism Public Affairs and worked on John McCain's campaign.